POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Kierownik techniczny – inż. Małgorzata Grabowska

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rybniku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje, happeningi, eventy i inne działania prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rybniku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej należy:

  • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

  • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

  • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych, kulturalno sportowych i innych,

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

  • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

  • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

  • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

  • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

  • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

  • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zapraszamy również na stronę internetową http://www.rtoz.org.pl/