POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Kierownik Sekcji mgr inż. Magdalena Janota

 

Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach zadań bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne   i zdrowotne dotyczące:

- warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

- nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności ,

- warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

W szczególności zadania te realizowane są poprzez:

- kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy produkcji i obrocie żywością oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością, a także kosmetykami,

-zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- dokonywanie granicznej kontroli sanitarnej żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz substancji pomagających w przetwarzaniu (oględziny i wydawanie świadectw),

- pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań laboratoryjnych, a także tzw. prób sanitarnych (zmiotki, wymazy),

- prowadzenie dochodzenia w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych,

- dokonywanie oceny stopnia wdrożenia procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach GHP/GMP oraz systemu HACCP w nadzorowanych zakładach,

- ocenę jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,

- podejmowanie działań w ramach procedur funkcjonowania RASFF (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) oraz RAPEX (wspólnotowego systemu szybkiej informacji – dot. produktów nieżywnościowych ,

ZATWIERDZANIE ZAKŁADU LUB UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 594 z późn.zm.) zakłady, które:

- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,

- wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,

- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6),

- działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem

mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu i uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów lub po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.

Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów.

Wniosek winien zawierać:

  • imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada;
  • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
  • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:

- działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;

- urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;

- obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

- gospodarstw agroturystycznych;

- podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

- aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;

- sklepów zielarskich;

- przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;

- producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;

- zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;

- zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

- podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

W wyżej wymienionych przypadkach, podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów

W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym  lub na rynku materiałów  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.


WZORY WNIOSKÓW MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE DO POBRANIA W MENU GŁÓWNYM.

Przydatne linki:

* Wykaz obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem:

 http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=5&id=10.

  • OSTRZEŻENIA PUBLICZNE DOTYCZACE ŻYWNOŚCI

http://gis.gov.pl/zywnosc/ostrzezenia-publiczne-dot-zywnosci

  • PORADNIKI/WYTYCZNE/ULOTKI

http://gis.gov.pl/zywnosc/informacje-dla-przedsiebiorcy/poradniki-wytyczne-ulotki

PLIKI DO POBRANIA:

Etykieta informacją dla konsumenta

Przepisy dotyczące znakowania żywności

PIĘĆ KROKÓW DO BEZPIECZNIEJSZEJ ŻYWNOŚCI - plakat

ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA WARZYW I OWOCÓW - ulotka informacyjna

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO

Podmioty prowadzące działalność polegającą na produkcji i obrocie żywnością tradycyjną i lokalną podlegają ogólnym zasadom prawa żywnościowego i jako podmioty działające na rynku spożywczym powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru i uzyskać zatwierdzenie, zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 Nr 136 poz. 914 z późn.zm.)

więcej...

"INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH EKSPORTEM PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO JAPONII"

więcej...