POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Kierownik Sekcji - mgr Izabela Baklarz-Rozkosz

 

Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach zadań bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie epidemiologii należy w szczególności:

- prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych,

-opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych, dochodzeń epidemiologicznych,

- prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością przez lekarzy chorób zakaźnych, zatruć w oparciu o definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego,

- prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych,

- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, dot. sytuacji epidemiologicznej oraz stanu higieniczno-sanitarnego powiatów,

- podejmowanie działań w przypadku zagrożeń bioterroryzmem,

- nadzór nad realizacją i wykonawstwem szczepień ochronnych, zgłaszaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz dystrybucją szczepionek,

- prowadzenie sprawozdawczości z zakresu nadzoru nad chorobami zakaźnymi, wykonawstwem szczepień ochronnych oraz w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi,

- prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego w podmiotach leczniczych, praktykach zawodowych lekarzy, pielęgniarek.

WZORY FORMULARZY/ZGŁOSZEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE DO POBRANIA

BADANIE KAŁU NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, należy:

- pobrać pojemniki w punkcie przyjmowania prób w PSSE w Rybniku w godz. 7.00-12.00

- próbki przynieść do badania w trzech kolejnych dniach do PSSE w Rybniku

w godz. 7:00 - 9:30, tj. : I próba: w poniedziałek, II próba: we wtorek, III próba: w środę

- należy wpłacić opłatę za badanie - 99,00 zł - na konto:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Narodowy Bank Polski O/O Katowice 

41 1010 1212 0055 0022 3100 0000

oraz wpłacić opłatę za pokrycie kosztów związanych z pobraniem, przechowywaniem i transportem prób - 37,00 zł - pieniądze należy wpłacać w kasie tut. Stacji przed oddaniem I próby do badania w godz. od 7.00-13.00.

Wyniki z przeprowadzonych badań można odebrać po 7-dniach od oddania ostatniej próby w punkcie przyjmowania prób od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00 z którymi należy udać się do lekarza.

Kontakt w sprawie badań: 32 42 24 009 (wew. 109) 

UWAGA: Wzór książeczki stanowił załącznik do nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191), a co za tym idzie dokument ten nie może być wymagany przez pracodawców i organ kontrolny. Dlatego też obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r., poz. 151) obowiązek posiadania badań do celów sanitarno - epidemiologicznych jest nadal aktualny, a konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na tych osobach. Orzeczenie takie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną

Wzory formularzy znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA w głównym menu.